FARSI

 desyate kvitnya

     مهاجرین و پناهجویان

          کمک های حقوقی برای مهاجرین و

پناهجویان

از جنوری سال 2013، سازمان مدنی “دهم آوریل باهمکاری  با سازمان عالی پناهندگان  ملل متحد  کمک های حقوقی رایگان به پناهندگان و پناهجویان ارائه کرده است

: اگر قصد دارید در اوکراین به دنبال پناهندگی بگردید و در صورت نیاز به کمک قانونی واجد شرایط باشید

  • رهنمایی و مشوره دهی  در مورد درخواست پناهندگی به RMS
  • تجدید نظر و همکاری در مورد خدمات مهاجرت در هر مرحله ازکار پناهنده گی شما .
  • کمک های حقوقی در موارد مربوط به روند پناهندگی در اوکراین .
  • معلومات مربوط به حقوق و وظایف شما به عنوان یک پناهجو در اوکراین.
  • کمک در مسائل همچون  مسکن در اوکراین.

   بشما می توانید به سازمان مدنی “دهم آوریل برای مشاوره گیری و کمک در مورد تهیه درخواست تان به مقامات دولتی و نمایندگی در نهادهای دولتی، محکمه ها و سایر موارد قانونی به سازمان مدنی

به ادرس و شماره های زیر به تماس شوید :

آدرس: گیرویوف کروت { تریشکووه  } 15 . اودیسه ، دفتر 511

شماره تماس: (093) 662 85 24، (048) 766 00 04